Ako zabrániť týraniu zvierat?

Ako zabrániť týraniu zvierat?

Nahlasovanie prípadu:
• presný opis situácie a okolností, za ktorých k týraniu došlo
• meno a adresa páchatela - či už je to majitel zvieraťa alebo cudzí človek
• kedy a kde došlo ku týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné
• popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, známky podvýživy
• kontakt na vás - ak o to požiadate, vaše osobné údaje zostanú utajené!
• málokto vie, že povinnosť nahlásiť prípad týrania zvierat polícii alebo RVPS ukladá zákon každému občanovi

Aby bolo týranie jednoduchšie postihnuteľné a ste jeho svedkom, najvhodnejšie je odfotiť týrané zviera - zranenia, podmienky v ktorých žije, celkový a detailný pohľad na zviera a ďalšie zábery, ktoré by mohli pomôcť pri riešení. Vhodné je mať svedkov (aspoň jedného). Samozrejme je nevyhnutné hlásiť každý prípad týrania, aj keď nemáte všetky tieto informácie či fotodokumentáciu.

Zo zákona zamestnanci útulku nemôžu svojvoľne vstúpiť na pozemok majiteľa zvieraťa a odobrať ho zo zlých podmienok, na to je kompetentným orgánom RVPS.

RVPS – Regionálna Veterinárna a Potravinová Správa, ktorá môže po prešetrení prípadu uložiť opatrenia na nápravu alebo chov zakázať. Súkromnej osobe môže uložiť pokutu do 300 EUR a právnickej osobe, ktorej predmetom je chov do 16 500 EUR. Podľa trestného zákona je za týranie zvieraťa možné uložiť trest odňatia slobody na 2 roky.

Ako môžete riešiť prípad Vy?
Pri podozrení z týrania zvierat sa môžete obrátiť priamo na inšpektora Regionálnej veterinárnej správy - RVPS, ktorá je povinná riešiť každú sťažnosť v zmysle zákona č.152/1998 na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat č. 488/2002. Sťažnosť sa podáva písomne s uvedením informácií spomínaných v predchádzajúcom bode. Ak sa rozhodnete poslať podnet sami, nezabudnite RVPS požiadat, aby vás informovala o priebehu a výsledku riešenia.

Taktiež môžete:
- nahlásiť prípad najbližšiemu útulku v okolí,
- starostovi mesta – obce
Pozn.: Čím viac hlásení ohľadom konkrétneho prípadu je na RVPS podané, tým lepšie!

Linka proti Krutosti:
linkaprotikrutosti@gmail.com, Tel.: 0917 662 030
PO - PIA: 10 – 12 a 15 - 17 h, SO: 10 – 12 h

Zvierací Ombudsman:
+421 918 878 195, info@zvieraciombudsman.sk

Dodatočné info:
Zmena v paragrafe 22 o ochrane zvierat Ministerstvo a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov. V návrhu uznesenia NRSR, ktoré bolo 14.09.2011 schválené parlamentom a stáva sa od 1.11.2011 všeobecne záväzným pravidlom na Slovensku sa ďalej píše: § 22 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9 v tomto znení:
„(8) Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.
(9) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap).“ 
 
  Poč.prístupov: 4865 382 :: Meniny má: Bony :: Dát. a čas: 9.4.2020,
milí priatelia,ak chcete pomôcť, potrebujeme čistiace prostriedky Fixinela a Savo,120 l plastové vrecia,savé podložky pre šteniatka,krmivo pre šteniatka,sme vďační vopred za pomoc